Tuesday, November 13, 2012

Places of their Burial, in Sindh Sagar Doab

 1. Abdul Aziz Pirharvi
 2. Bashandor / Dewan Hazoori
 3. Choa Saidan Shah
 4. Choora Sharif
 5. Darbar Badshahan
 6. Darya Sharif
 7. Deen Panah
 8. Doda Shah Haqqani
 9. Eidgah Sharif
 10. Ghulam Hassan Siwag
 11. Golra
 12. Hassan Shah Wali
 13. Hoo Bahu
 14. Imam Bari
 15. Imam Bari
 16. Jalal Pur
 17. Kalyam Awan
 18. Lal Esan
 19. Lilla
 20. Maira Sharif
 21. Makhad
 22. Maroof Qadri
 23. Mother’s tomb at Daira Deen Panah
 24. Pir Abdul Rehman
 25. Pir Baru
 26. Rajan Shah
 27. Saddan Shaheed
 28. Shah Habib
 29. Shah Jahan Chishti
 30. Shah Murad
 31. Shah Sharaf
 32. Sultan Bahu