Friday, June 1, 2012

Ashraf Jahan Maa Saheba {Karnataka}

Dargah-e-Hazrata Ashraf Jahan Maa Saheba (RA)-Kudchi Shareef-Karnataka.